Η καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου για τις προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. οδήγησε στην ανάγκη απόκτησης πιστοποιητικών Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να συμμετέχει στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Το πιστοποιητικό Standard Office User είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός που το καθιστά ένα ευρέως αποδεκτό πιστοποιητικό από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού Standard Office User ο κάτοχός του αποδεικνύει τη γνώση χειρισμού του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office σε βασικό επίπεδο.

Για όσους υποψηφίους επιθυμούν να αποκτήσουν ταχύτερα πιστοποίηση αποδεκτή από το Α.Σ.Ε.Π. , η UCERT έχει αναπτύξει συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξέτασης συγκεκριμένου συνδυασμού γνωστικών αντικειμένων σε μια μόνο εξεταστική περίοδο (επεξεργασία κειμένου – υπολογιστικά φύλλα – υπηρεσίες διαδικτύου). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να πιστοποιήσουν και τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα σε μια μόνο εξεταστική περίοδο.


ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ *

__parser__boolean_attribute_value__parser__


EMAIL *ΤΗΛΕΦΩΝΟ *ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ: *

 


ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ *Σχόλια  Αποδέχομαι τους Ο εξωτερικός σύνδεσμος ανοίγει σε νέα καρτέλα ή νέο παράθυροΌρους Χρήσης